Privacybeleid

Privacyverklaring MediCorps BV
Naaldwijk 19 oktober 2020

Inleiding
MediCorps biedt een Safe@Work Corona Sneltestprogramma aan om wachtverzuim te verkorten. Medewerkers worden thuis of op locatie op Corona getest.
MediCorps voert de keten van detectie & selectie uit met partners (verpleegkundigen, callcenter triagisten die werken onder verantwoordelijkheid van een arts en gecertificeerde laboratoria volgens RIVM normering). Voor deze activiteiten verwerken wij persoonsgegevens.

Als we gegevens over u verwerken, doen we dat zo zorgvuldig mogelijk. We verzamelen niet meer gegevens dan we nodig hebben en bewaren ze niet langer dan nodig. We zijn ook transparant over hoe we met uw gegevens omgaan.

Identiteit en contactgegevens MediCorps
MediCorps is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen die in deze verklaring worden beschreven. Dat betekent dat u bij MediCorps terecht kunt als u vragen of klachten heeft over hoe wij uw gegevens verwerken.

Dit zijn onze contactgegevens:

MediCorps BV
Telefoonnummer: +31 (0)85 067 00 00
E-mail adres: privacy@medicorps.nl

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Onze taak betreft het laten uitvoeren van Coronatesten. Om deze taak uit te kunnen voeren moeten we informatie over personen hebben. Dat soort informatie noemen we persoonsgegevens. Dat zijn niet alleen naam, woonadres en telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook de gezinssituatie. Dat soort gegevens vragen we op, we slaan ze op en werken ermee. Alles wat wij met die gegevens doen, noemen we verwerken. De personen over wie gegevens gaan noemen we betrokkenen. Als we gegevens over u verwerken, bent u dus de betrokkene.

Categorieën persoonsgegevens
Van iedere betrokkene met wie wij contact hebben, verwerken we de contactgegevens. Bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer of e-mailadres. Als we ook testen uitvoeren verwerken wij meer gegevens zoals uw geboortedatum, gegevens over uw gezondheid en gezinssamenstelling).

Gegevens over uw gezondheid en gegevens zoals uw BSN vragen om extra goede bescherming. Wij zorgen voor een zeer hoog beveiligingsniveau dat past bij de gevoeligheid van de gegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
MediCorps voert alleen verwerkingen uit die noodzakelijk zijn om de taken die zij heeft uit te kunnen voeren.

We verzamelen alleen persoonsgegevens voor gerechtvaardigde en welomschreven doeleinden.

De twee hoofddoelen waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen zijn;
• Het preventief testen op het Corona virus d.m.v. de Panbio snel-eiwit-test;
• Het laten uitvoeren van een PCR laboratorium test indien de uitslag van de Panbio test positief is;

Wij verwerken ook gegevens om een klant passend te adviseren;
• Bijvoorbeeld over de inzet van interventies;
• Om een overeenkomst uit te kunnen voeren;
• Bijvoorbeeld voor het geven van informatie over onze producten en diensten;
• Bijvoorbeeld voor het kopen, bestellen en leveren van producten en diensten;

Tevens verwerken wij ook gegevens ter ondersteuning van onze bedrijfsvoering;
• Het sluiten van overeenkomsten en het berekenen, vastleggen en incasseren van facturen.

Categorieën ontvangers
We delen persoonsgegevens met andere partijen, zoals BIG geregistreerde verpleegkundigen, RIVM gecertificeerde laboratoria of de GGD. Dit doen we alleen met uw toestemming, of als dat moet vanwege een wettelijke plicht zoals bij een positieve Corona test geldt (type A meldplicht aan de GGD). Ook schakelen wij dienstverleners in om persoonsgegevens te verwerken zoals bijvoorbeeld de leverancier van onze planning tool (SuperSaas) of de Siilo messenger app. Beide applicaties zijn speciaal voor de zorg omgeving ontworpen. Met zulke partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst waar in staat hoe de andere partij moet omgaan met de door ons aangeleverde persoonsgegevens. Ook spreken we af dat ze de gegevens weer verwijderen zodra deze niet meer nodig zijn en dat ze de gegevens net zo goed beveiligen als dat wij dat doen.

Bewaartermijnen
MediCorps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de volledige uitvoering van haar taken en de naleving van wettelijke verplichtingen.
Nadat de bewaartermijn verstreken is verwijderen wij al de gegevens die tot uw persoon kunnen leiden uit onze bestanden. We bewaren en gebruiken nog wel de niet tot een persoon herleidbare gegevens om statistische berekeningen op uit te voeren.

Uw rechten als betrokkene
Als we uw gegevens verwerken, heeft u verschillende rechten:

• Recht op informatie over hoe we uw gegevens verwerken. In deze verklaring geven we die informatie. Als u toch nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen.
• Recht op inzage: U mag weten welke (typen) gegevens we van u verwerken, en ook waar we die voor nodig hebben.
• Recht op rectificatie: als wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken, heeft u het recht die gegevens te (laten) verbeteren of aan te vullen.
• Recht op gegevenswissing: u kunt ons vragen om de gegevens te verwijderen die wij van u gebruiken. Bijvoorbeeld omdat uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Of omdat u niet meer wil dat wij uw gegevens gebruiken. Wij kunnen uw verzoek weigeren als wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of bijvoorbeeld door te geven aan een overheidsinstantie zoals de GGD.
• Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen heeft u het recht dat wij het verwerken van uw gegevens (tijdelijk) staken of beperken.
• Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft in sommige gevallen het recht uw persoonsgegevens op te vragen, en die op zo’n manier te krijgen dat u ze kunt overdragen aan een andere partij.

Om gebruik te maken van een van uw rechten kunt u dit formulier downloaden.

Klachten? Neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens is de Nederlandse toezichthouder op het gebied van gegevensbescherming. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wijzigingen
Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan, zonder waarschuwing, door MediCorps gewijzigd worden. Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op www.medicorps.nl gepubliceerd zijn.